Eleverne undervises principielt i de samme fag som de tilsvarende årgange i folkeskolen. Der kan dog forekomme undtagelser, idet enkelte elever fritages helt for nogle fag. Der kan også forekomme afvigelser med hensyn til timetal eller tidspunktet for, hvornår de forskellige fag introduceres i skoleforløbet.

Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer.

For alle vores elever gælder det, at de har brug for at være i en lille gruppe med et trygt miljø, ligesom det er meget vigtigt for dem, at der er en fast struktur på skoledagen.

Elever med indlæringsvanskeligheder har brug for undervisning på et konkret niveau. De har brug for tæt voksenkontakt, så den voksne hele tiden kan guide dem gennem de opgaver, de bliver stillet overfor.

Tid og ro er afgørende for elevens læring. En elev med indlæringsvanskeligheder har brug for meget længere tid og mange flere gentagelser for at læringen kan lagres og anvendes.

Mange af eleverne har koncentrationsvanskeligheder og kan derfor kun arbejde i kortere intervaller ad gangen. Det stiller krav til at undervisningen tilrettelægges således, at der er en vekselvirkning mellem bogligt arbejde, bevægelse, oplevelser, praktisk arbejde og pauser.

Elever der kan, tilbydes at tage Folkeskolens Afgangsprøve i et eller flere fag. Beslutningen om dette træffes i et tæt samarbejde mellem elev, forældre og skole.

Relationsarbejdet mellem voksen og elev og mellem eleverne indbyrdes fylder meget i det daglige arbejde. Det er vigtigt, at den enkelte elev er tryg ved både de voksne og klassekammeraterne. Lærere og pædagoger har fokus på hele tiden at bygge et relationsmæssigt stillads for eleverne, således at de kan håndtere både sig selv og de udfordringer de møder i f.eks. lege- og konfliktsituationer.

Når forældre og personale på afdeling Skovpark samarbejder om nedenstående målsætning, har vi et nødvendigt og godt grundlag for at sikre den enkelte elevs optimale faglige, personlige og sociale udvikling.

Vores målsætning er at:

  • Opstille klare mål for det enkelte barn samt udfordre barnet
  • Opmuntre eleverne til at agere og kunne selv
  • Være anerkendende og tydelige voksne, der lytter og er nærværende
  • Børn og voksne udviser respekt og tolerance overfor hinanden
  • Vise loyalitet i forhold til aftaler
  • Føre en ligeværdig dialog med eleverne og mellem de voksne
  • Styrke et forpligtende og dynamisk fællesskab i skolen
  • Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan

Læs om AKT på Rævebakkeskolen her: