Taleklassen en særlig indsats

Taleklassen er en særlig indsats for indskolingselever med svære tale og sprog vanskeligheder i Nyborg kommune.

Elever, der visiteres til klassen, er normalt begavede børn med så store tale- sprogvanskeligheder at det vurderes, at de ikke vil lære optimalt i en almindelig folkeskoleklasse.

Senest efter 3. klasse udsluses eleverne fra taleklassen til deres distriksskole eller til en anden skole.

 

Formål

Formålet med taleklassen et at forbedre elevernes tale-sproglige kompetencer til et niveau, hvor de kan følge undervisningen og lære på egen distriksskole. Det betyde, at der i taleklassen både arbejdes med elevernes produktion og brug af tale, sprog, sprogforståelse og formuleringskompetencer samt med deres almene faglige niveau, så de efter den særlige indsats i Taleklassen er klar til at blive sluset tilbage til distriktskole.

 

Normering 

Taleklassen er normeret til 8 elever, der er sammensat af elever fra 0. til 3. klassetrin.

Til klassen er knyttet en tale- hørelærer fra PPR samt personale med viden om tale- sprog og hørevanskeligheder fra Rævebakkeskolen.

 

Undervisningens organisering og indhold                  

Undervisningen følger de samme retningslinjer for undervisningens timetal, fag og indhold, som er gældende for normalområdet.

Undervisningen differentieres og tilrettelægges individuelt tilpasset den enkelte elev.

De aktuelle sproglige – og høremæssige vanskeligheder, det enkelte barn måtte have, udfordres i den daglige undervisning i alle fag. Det betyder at uanset hvilke fag eller kompetenceområder, der arbejdes med, vil der være fokus på den sproglige træning og udvikling.

Alle børn får ud over den daglige undervisning på klassen også tilbudt specifik tale- høreundervisning som eneundervisning og/eller holdundervisning.

Fagpersonerne omkring klassen vurderer løbende omfanget og placeringen af eneundervisningen i forhold til elevens aktuelle læring. Størstedelen af undervisningen foregår i klassens fællesskab.

En elev med svære tale- sprogvanskeligheder kan også ofte være udfordret på opmærksomhed, koncentration og arbejdshukommelse. Derfor tilrettelægges undervisningen i taleklassen, med en høj grad af struktur og forudsigelighed, ligesom der er fokus på passende variation i løbet af skoledagen. I taleklassen tilrettelægges undervisningsaktiviteter med vægt på at eleverne også har bevægelse som en del de daglige aktiviteter.

 

Undervisnings miljø 

Taleklassens lokale opfylder de forskrifter for lyd- og lysmæssige krav, der stilles til lokaler til undervisning af elever med hørenedsættelser.

Lokalet er indrettet så det understøtter den læring der finder sted i klassen.

 

SFO 

En elev i taleklassen får tilbudt en SFO plads på egen distriktsskole.

 

Transport 

Skoleforvaltningen betaler taxakørsel mellem hjem og skole, hvor der skønnes nødvendigt.

De børn der går i SFO får også dækkes kørsel mellem Rævebakkeskolen og SFO-en på distriksskolen. Forældrene sørger selv for afhentning fra SFO og hjem.

 

Visitation til klassen  

Visitation af elever til taleklassen følger Nyborg kommunes visitationsprocedure.

Når eleverne starter i børnehaveklassen i taleklassen følges denne overleveringsprocedure:

 • Elevens forældre inviteres til en rundvisning på skolen
 • Personale fra klassen besøger eleven i børnehaven
 • Der holdes overleveringsmøde med forældre, PPR, børnehavn og barnets tale-hørelærer
 • Taleklassens ny elever inviteres sammen med deres forældre til en besøgsdag i klassen
 • Eleven inviteres på besøg i taleklassen sammen med en pædagog fra børnehaven

Udslusning fra klassen

 • Eleverne udsluses efter visitation, dog senest efter 3. klasse.Udslusningen foregår efter følgende procedure:
 • Forældrene orienteres af PPR om udslusningen
 • Der holdes overleveringsmøde med forældre, distriktsskole/eller anden modtagende skole, PPR psykolog og Taleklassens lærere. Emner til mødet: klasseplacering, fagligt og socialt arbejde med eleven, faglige og sociale test, elevplan, tale- pædagogisk indsats
 • Elevens kontaktlærer fra Taleklassens kontakter elevens distriksskole, planlægger udslusningens konkrete forløb og informerer forældrene
 • Eleven besøger sammen med klassens tale- hørelærer distriksskolen
 • Eleven kommer på besøg på ny skole