• Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
  • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
  • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
  • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn

Undervisningen er særligt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elev, således foregår der meget lidt klasseundervisning. Al undervisning tager udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling.

Der udarbejdes omfattende elevplaner, hvor afsættet altid er i den enkeltes kompetencer. Derudfra opstilles mål ud fra den enkelte elevs aktuelle status med fokus på de ministerielle trinmål. Metoderne til at nå målet vil også være valgt ud fra den enkelte elev.

Mange af eleverne har ofte koncentrationsvanskeligheder og kan således kun arbejde i kortere intervaller ad gangen. Det stiller i undervisningen krav til vekselvirkning mellem pauser, bevægelse og faglig ”bogindlærning”.

Da eleverne er udviklingsmæssigt forsinket, bliver der ofte arbejdet med indskolingsmateriale i en stor del af elevernes skoletid. Ofte er det ikke muligt at eleverne kan følge et system og der udarbejdes derfor meget fagrelateret materiale, med udgangspunkt i den enkeltes elevs kompetence og motivation.

For at den enkelte elev kan trives og bidrage til fællesskabet vægtes det højt at støtte og guide den enkelte elev, dette kan være dels ud fra ydre styring, hvor den enkelte elev følges og guides tæt af en voksen, og hvor den voksne er proaktiv og hjælper med at identificere ”triggere”, således at eleven ikke udfordres unødigt. Endvidere arbejdes der på den indre styring, hvor den grundlæggende tanke er at ”Hvert barn gør det bedste det kan”. Gennem den professionelle samtale med eleven arbejdes der pædagogisk med elevens følelsesmæssige tilstand med henblik på at ruste den enkelte til at indgå i både mindre og større fællesskaber.

Relationsarbejdet mellem voksen og elev og mellem elever fylder meget i det daglige arbejde. Det er væsentligt at den enkelte elev er tryg ved både voksne og klassekammerater. Lærere og pædagoger har fokus på hele tiden at bygge relationsmæssigt stillads for eleverne således at de kan håndtere både sig selv og de udfordringer de møder eks. konfliktsituationer og regellege.

Det søges at møde den enkelte elev på en anerkende måde og hvor det aldrig tænkes at en vanskelighed/ et problem/ en udfordring er forankret i eleven, men at problemet ligger i de relationer og kontekster vi byder barnet. Således rettes fokus hele tiden på muligheder frem for begrænsninger.

Tid og ro er helt afgørende for læringen hos den enkelte. Et barn med indlæringsvanskeligheder har brug for meget længere tid og mange flere gentagelser og vedligeholdelse af det lærte for at kunne indlære.

Læs mere om AKT på Rævebakkeskolen her:

Læs mere om ADL på Rævebakkeskolen her: