Tale/sprog undervisning:

Tale- og kommunikationsundervisningen er tilrettelagt ud fra hvert enkelt barns vanskeligheder og behov. Målet er at finde en undervisningsform hvorpå eleverne motiveres og indlæring er mulig. Derfor arbejdes der tværfagligt i mindre sproggrupper udover den individuelle taleundervisning. Når undervisningen bliver givende for vores elever skyldes det, at vi arbejder på relationerne til børnene. De fleste har vanskeligheder, der gør, at tryghed og tillid til den voksne har stor betydning. Dét at kunne læse børnenes adfærd og reaktioner betyder, at vi kan møde børnene præcis hvor de er og derved får det bedste udgangspunkt for undervisningen.

Det talepædagogiske arbejde på Rævebakkeskolen:

 • At være med til at skabe en anderledes tilgang/indgangsvinkel til arbejdet omkring taleundervisningen. Der hvor den traditionelle undervisning ikke har nogen effekt.
 • At komme med forslag til undervisnings materialer/metoder til børn med kognitive vanskeligheder. (syntaktiske og fonologiske vanskeligheder).
 • At hvis eleven er testet til at have sprogforståelses vanskeligheder give forslag til visuel støttekommunikation.
 • At vejlede i at tilrettelægge et visualiseret struktureret undervisningsforløb el. en visuel og forudsigelig dagligdag.
Rævebakkeskolen

ERGOTERAPI:

Der tilbydes undervisningsrelateret ergoterapi, hvilket indebærer at det daglige ergoterapeutiske arbejde er rettet mod at understøtte elevens forudsætning for læring og bedre elevernes evner til at indgå i og få udbytte af undervisningen. Det kan f.eks. handle om elevens muligheder for, fysisk og sansemotorisk, at kunne opretholde siddestilling for at kunne deltage i undervisningen eller om elevens mod på at deltage i leg i frikvartererne og frit opsøge de ønskede aktiviteter.

Den ergoterapeutiske intervention foregår oftest i klasserne som en del af det tværfaglige samarbejde og for bedst muligt at integrere aktiviteterne i elevens dagligdag.

Ergoterapeuten underviser bl.a. i finmotoriske færdigheder i klassens madlavningstimer, i billedkunst, eller i dansk og matematik timer, hvor eleven støttes, udfordres og guides i de naturlige kontekster. I dansktimerne arbejdes der bl.a. med ”Skrivedans”, hvor eleverne har mulighed for at udfordre og fordybe sig med former og rytme i den skriftsproglige indlæring.

I samarbejde med Tale-høre lærer og Pædagog tilbydes ”Sprog og Motorik”. På disse hold er samlet en lille gruppe elever med særlige vanskeligheder indenfor både det sproglige og det motoriske felt. Her leges der med forskellige elementer indenfor sang, rytme og bevægelse sammensat som naturligt udviklende aktivitet, hvor samspillet mellem eleverne også vægtes højt.

Ansigts- og mundmotorisk stimulering kan foregå i forbindelse med spisning. Her samles elever f.eks. på små hold hvor der leges med ansigtets mimik og eleverne derved ”lokkes” til at udfordre og anvende deres ansigts- og mundmotoriske funktioner i en naturlig sammenhæng.

Derudover deltager ergoterapeuten i de yngstes idræts- og svømmeundervisning med fokus på vandtilvænning, motorik og ADL aktiviteter i forbindelse med omklædning og bad. Herigennem foregår også screening af alle børn i indskolingen i fht. sansemotoriske kompetencer.

Nogle elever modtager også individuel undervisning af ergoterapeuten. Her er der mere direkte fokus på udvikling af de sansemotoriske kompetencer og undervisningen, som foregår i skolens motorikrum målrettes den enkeltes begrænsninger.

I det daglige står ergoterapeuten til rådighed for rådgivning/vejledning/sparring vedr. elevernes  sansemotoriske kompetencer. Herunder også vurdering af elevernes arbejdspladser i klasserne.

Ergoterapeuten er ansat under Folkeskoleloven og varetager ikke behandling. For elever der har behov for behandling/træning under socialloven eller serviceloven henvises pt. til børneterapeuterne i Træningsafdelingen.

Rævebakkeskolen

MINDFULNESS/MENTAL FOKUS OG RO:

Hverdagen på Rævebakkeskolen er fyldt med udfordringer og krav om læring og udvikling fra flere kanter. Dette stiller dagligt store krav til den enkelte elev, og de mange relationer i løbet af en dag, kan i mange tilfælde fjerne fokus fra den enkeltes evne til nærvær. Både i forhold til sig selv og i forhold til andre. Dette fjerner samtidigt fokus fra indlæring og mindsker elevens koncentrationsevne betydeligt.

Mindfulness/Mentalt fokus og træning i bevidst nærvær, er et redskab der bruges til, at understøtte og skabe et lærings og udviklingsmiljø, hvor eleven får erfaringer med at være til stede i sig selv, og hvor de oplever ro til at lære.

På Rævebakkeskolen arbejder vi helt konkret med:

 • Åndedrætsøvelser.
 • Kropsbevidsthed.
 • Fokus på at ens tanker ikke er ”farlige”.
 • Lære at ”hive stikket ud” og tage pauser i hverdagen.
 • Styrke fantasien gennem lege, fortællinger og derved skabe øget koncentration.
 • Lytte til korte historier.

Dette leder hen imod, at eleven bliver i stand til:

 • At fastholde opmærksomheden om en enkelt opgave eller en leg.
 • At sidde stille i stedet for at forlade sin plads i utide, fare omkring og være støjende.
 • At vente på, at det bliver ens tur (impulsiv adfærd uden situationsforne
mindfulness