• Rævebakkeskolen
 • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
 • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
 • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
 • Rævebakkeskolen

Elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder

Fælles for alle elever på afdeling Lindholm er vidtgående indlæringsvanskeligheder. Dette begreb dækker dog over en stor forskellighed i elevgruppen – men kan beskrives ved:

 • en betydelig spredning med hensyn til intellektuel / kognitiv udvikling, viden og praktiske / motoriske færdigheder, følelsesmæssig og social modenhed,
 • en forsinket / forstyrret udvikling. Hos skolebegynderne ses f.eks. en kognitiv udviklingsalder svarende til 2 – 3 år, for ældre elever 4-5-6 år, – men med meget store individuelle udsving, dvs…
 • der ses som regel en meget ujævn udviklingsprofil. F.eks. i form af stor forskel på sproglige kompetencer og andre kompetencer,
 • den stærkt forsinkede udvikling er ofte kombineret med sansemæssige, motoriske, kommunikationsmæssige, sproglige handicaps,
 • en del har specifikke diagnosticerede neurologiske dysfunktioner. Nogle har ikke kendte diagnoser, men tydeligvis dysfunktioner. Der ses en stor grad af vanskeligheder vedr. opmærksomhed, koncentration og hukommelse,
 • en del har specifikke, psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder. Det kan bl.a. ses som store vanskeligheder vedr. sociale kompetencer, stor social umodenhed ved samvær med andre børn,
 • en del har epilepsi, andre tilstødende sygdomstilstand.

Fysiske vanskeligheder:

Elevernes mobile og praktiske funktioner er forskellige. En del af eleverne er selvhjulpne i forhold til af- og påklædning m.v., mens andre har brug for praktisk hjælp til de fleste gøremål.

Der er elever der på grund af fysiske handicaps kræver én til én hjælp ved alle praktiske gøremål, hjælp til toiletbesøg, hjælp til af- og påklædning m.v.

Mange elever har brug for undervisningsmæssig terapi (fys/ergo) i klassens rammer.

ELEVER MED MULTIPLEFUNKTIONSNEDSÆTTELSER

En mindre gruppe af skolens elever karakteriseres som børn med multiple funktionsnedsættelser, og de fleste af disse modtager et særligt tilrettelagt tilbud i skolens funktionsklasse.

Disse elever er karakteriseret ved:

 • der er vidtgående handicaps i udviklingen på alle væsentlige områder,
 • den kognitive udvikling er stærkt forstyrret / forsinket af handicappet, typisk svarende til 0 – 1½ / 2 år. Men der ses store udsving. Eleven har oftest intet eller næsten intet verbalt sprog og en stærkt nedsat sprogforståelse. Det kan tillige være vanskeligt at indføre andre kommunikationsformer på grund af elevens nedsatte intellektuelle funktion, samt motoriske / sansemæssige begrænsninger,
 • der er alvorlige fysiske handicaps, og mange elever er kørestolsbrugere, samt har store vanskeligheder med brug af alle legemsdele. Eleven skal hjælpes med gøremål af praktisk art, toiletbesøg, spisning, bevæge sig fra sted til sted m.m.
 • omfattende sansemæssige handicaps er en tilknyttet del til de motoriske handicaps,
 • der ses hos en del elever tilstødende sygdomstilstande, såsom en alvorlig epilepsi, vejrtrækningsbesvær og synkebesvær,
 • der ses selvskadende adfærd hos nogle elever.

Det generelle for denne elevgruppe er således, at eleven på alle områder – intellektuelt / kognitivt, kommunikativt, fysisk og socialt er stærkt handicappet.