Rævebakkeskolen

Visitationskompetencen ligger hos kommunen, således at bopælskommunen i samarbejde med barnets forældre har kompetence til at afgøre, om eleven har behov for skolegang indeholdende vidtgående specialundervisning og derfor kan/bør opfyldes på Rævebakkeskolen. Kommunens PPR-kontor udarbejder det nødvendige visitationsgrundlag. Rævebakkeskolen og hjemkommunen kan lave aftaler om en tilkøbspakke udover det tilbud, som Rævebakekskolen leverer for den pågældende elev og den fastsatte mellemkommunale takst.
Revisitation foretages i samråd mellem Rævebakkeskolen, forældre og det kommunale PPR-kontor. Mindst en gang om året tages stilling til, om den vidtgående specialundervisning og skoleplaceringen bør fortsætte, ændres eller ophøre.

I et samarbejde mellem Rævebakkeskolen, PPR og elevens hjemkommune laves løbende vurdering af elevens behov for special-indsatser. Er der behov for en special-indsats tilbydes den betalingspligtige kommune en tilkøbspakke. Prisen for tilkøbspakken beregnes af Rævebakkeskolen med bistand af økonomiafdelingen.

Rævebakkeskolen tilbyder et fast antal pladser til andre kommuner og indgår gerne i en dialog om, hvordan forløbet på skolen kan ”skrues” sammen.

På afdeling Lindholm visiteres der ud fra 4 kategorier:

Alle elever – uanset kategorisering – mødes i zonen for nærmeste udvikling. Personalet i de enkelte klasser sammensættes ud fra den enkelte elevs læringsforudsætning.

 • Elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, f.eks.:
  • massive faglige vanskeligheder
  • kognitivt niveau under normal området
  • en ikke alderssvarende udvikling
  • forsinket sproglig, social og emotionel udvikling

Elever i denne kategori vil møde personale der bl.a. har specialuddannelse i: specialpædagogik, sensory profile, pædagogisk massage, bevægelse og læring, logopædi.

 •  Elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder kombineret med neurologisk betingede vanskeligheder, generelle udviklingsforstyrrelser og/eller opmærksomhedsforstyrrelser. f.eks.:
  • autismespektrum forstyrrelser (ASF)
  • opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD)
  • tillægshandicap som eksempelvis OCD, Tourette

Elever i denne kategori vil møde personale der bl.a. har specialuddannelse i: specialpædagogik, kompleks kommunikation, bevægelse og læring, logopædi, pædagogisk psykologi.

 • Elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder kombineret med socio-emotionelle vanskeligheder, f.eks.:
  • massive faglige og massive sociale vanskeligheder
  • En kompleks helhed af vanskeligheder
  • Elever der ikke kan leve op til gængse krav om evne til selvforvaltning, hverken fagligt, socialt eller personligt

Elever i denne kategori vil møde personale der bl.a. har specialuddannelse i: neuroaffektiv udviklingspsykologi, bevægelse og læring, logopædi, kompleks kommunikation, specialpædagogik, sensory profile, pædagogisk massage, pædagogisk psykologi.

 • Elever med multiple funktionsnedsættelser – multihandicap, f.eks.:
  • kognitive udvikling er stærkt forstyrret
  • intet eller næsten intet verbalt sprog og stærkt nedsat sprogforståelse
  • Alvorlige fysiske handicaps – kørestolsbruger
  • Behov for hjælp til praktiske gøremål – toilet, spisning, bevæge sig fra sted til sted

Elever i denne kategori vil møde personale der bl.a. har specialuddannelse i: neuroaffektiv udviklingspsykologi, bevægelse og læring, logopædi, kompleks kommunikation, specialpædagogik, sensory profile, pædagogisk massage, pædagogisk psykologi.

Forældre, sagsbehandlere, medarbejdere fra PPR og kommunerne er altid meget velkomne til at kontakte skolen for yderligere oplysninger eller for at aftale et besøg på skolen.

Rævebakkeskolen har meget positive erfaringer med et uformelt besøg, de besøgende får mulighed for at danne sig et indtryk af skolen og vurdere, om det vil være den rette placering for barnet. I forbindelse med besøget og rundvisningen, er der god tid til at stille spørgsmål i relation til skolens hverdag.

Kontakt os for et besøg

Rævebakkeskolen
Skaboeshusevej 96,
5800 Nyborg

Tlf. 6333 7096

rbs@nyborg.dk

Send os en besked