Undervisning på Rævebakkeskolen defineres ved:
a) planlægning og systematisering af aktiviteter i et samarbejde mellem lærer(e) og elever,
b) arbejdet med aktiviteterne, hvorved eleven gennem lærerens påvirkning og det sociale samspil i gruppen får øget sin indsigt og sine handlemuligheder = får en ny (øget, ændret) kompetence.

Læring er varige ændringer af handlemuligheder, forårsaget af en vekselvirkning mellem barnet og miljøet. Elevernes forskelligheder og særlige behov tilgodeses først og fremmest ved undervisningsdifferentiering.

Undervisningsdifferentiering er det princip, der tilgodeser alle elevers læreproces. Det indebærer en undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes forskellighed for i et samarbejde at udnytte denne forskellighed til at realisere såvel fælles som individuelle mål. Gennem undervisningsdifferentiering kan eleverne dels lære det samme med forskellige fordybelsesgrader og dels noget forskelligt, på forskellig tid, med forskellige metoder og forskellige behov for ressourcer. Undervisningen tager udgangspunkt i det, eleven kan, og kan bruge til at lære mere af. Der findes ikke pædagogiske udviklingsmuligheder i en undervisning, som tager udgangspunkt i det, eleven ikke kan. Elever har forskellige forudsætninger. Forudsætningerne kommer til udtryk gennem kompetencer og potentialer.

Kompetence er det, eleven kan selvstændigt. Kompetence er en positiv størrelse, idet eleven altid vil have kompetence i en eller anden udstrækning.

Potentiale er det, en elev præsterer, når han får hjælp i en samarbejds- og undervisningssituation. Potentialet bliver til en ny kompetence gennem undervisning.

Mål og undervisning skal derfor tage udgangspunkt i elevens nuværende kompetence. Alle elever har en sum af oplevelser, viden og erfaringer, som har givet dem kompetence. Den danner grundlag for nye oplevelser, ny viden og nye erfaringer samt udvikler deres identitet og bevarer deres integritet. Det er målet med undervisningen, at alle elever får nye kompetencer og dermed nye muligheder. Potentialerne repræsenterer udviklingsmulighederne. Potentialerne er bl.a. emnet for elevsamtaler.

På Rævebakkeskolen kan undervisningen også organiseres tværfagligt og som både korte og lange forløb omkring et emne/tema. Det samlede antal undervisningstimer vil blive læst i kortere eller længere sekvenser, som afspejler den pågældende gruppe eller elevs behov.

Skolen er underlagt folkeskoleloven og følger det vejledende timetal indenfor ovenstående beskrivelse. Undervisningen af elever med særlige behov har principielt samme udgangspunkt som undervisning af alle andre elever i folkeskolen, nemlig de formål og indholdsbestemmelser, der er beskrevet i folkeskoleloven.

I specialundervisningen tilstræbes det således – gennem en målrettet og individuelt tilrettelagt undervisning – at bibringe eleven en stadig udvikling inden for alle væsentlige udviklingsformer.