Social læring – politik

Udgangspunkt for skolens politik for social læring

På Rævebakkeskolen ser vi social læring som udviklingen af elevens sociale, personlige og følelsesmæssige kompetencer. Vi finder det betydningsfuldt at arbejde med udviklingen af disse kompetencer, da de er vigtige i forhold til elevens generelle læring, udvikling og trivsel. Det skyldes, at der er sammenhæng mellem elevens sociale, følelsesmæssige og personlige kompetencer og elevens mulighed for at lære nyt. Med et sådan helhedssyn på læring er arbejdet med social læring en integreret del af skoledagen på Rævebakkeskolen. Desuden ønsker vi at fremhæve vigtigheden af social læring og derfor er social læring også et fag, som er skemasat hver uge.

Fagets formål

Formålet med faget social læring tager udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf §1, som omhandler den enkelte elevs alsidige udvikling. Ud fra dette udspringer Rævebakkeskolens formål med social læring, som er følgende:

 • At eleven forstår sig selv som individ og som en del af fællesskabet
 • At eleven bliver opmærksom på, hvordan andre mennesker generelt forventer, at man agerer i en given social sammenhæng
 • At eleven opnår forståelse for egne ressourcer og udfordringer
 • At eleven opnår følelsen af ejerskab og motivation, når der udarbejdes individuelle og fælles strategier
 • At fremme elevernes evne til at bruge tillærte sociale færdigheder både personligt og i samspil med andre

Hvad er social læring?

Med afsæt i ovenstående formål arbejder vi i social læring med udviklingen af elevens sociale, følelsesmæssige og personlige kompetencer. Disse kompetencer er nødvendige i interaktionen med andre mennesker men også i forbindelse med at mestre mere individuelle udfordringer. De følelsesmæssige, personlige og sociale funktioner udvikles, ligesom kognitive og motoriske funktioner, gennem stimulering i samspil med andre. Social læring omhandler bl.a.:

  • Selvregulering – kontrol af reaktionsmønstre, så eleven ikke overmandes følelsesmæssigt. Når dette mestres medfører det tillid til sig selv og andre samt selvværd.
  • Regulering af arousalniveau – skifte mellem aktivitet og passivitet
  • Afstemning i det sociale samspil – i forhold til egne og andres følelser
  • Impulshæmning og impulsaktivering – evnen til at modstå, standse eller igangsætte impulser
  • Samarbejde – behovsudskydelse, initiativ, ansvar, planlægning og overblik

Disse basale følelsesmæssige faktorer er væsentlige i social læring, da elevens følelser påvirker adfærden og dermed kvaliteten af det sociale samspil med andre. Derfor har eleverne behov for at lære mestringsstrategier i forhold til at indgå i disse samspil. Det betyder, at den sociale læring foregår i interaktion med andre mennesker, både børn og voksne, da det netop er i interaktionen med andre at udviklingen sker. Denne interaktion er kendetegnet ved leg og det glædesfyldte samvær. Den udvikling som sker i disse samspil og relationer kan senere overføres til andre sociale sammenhænge.

Forudsætninger for social læring

Det gælder for størstedelen af eleverne på Rævebakkeskolen, at de har kognitive udfordringer i forhold til sprog, hukommelse, opmærksomhed og evne til selvregulering. Dette er funktioner, der i høj grad har betydning i forhold til elevens læring. En vigtig del af elevens forudsætninger for at indgå i sociale samspil er elevens sociale, personlige og følelsesmæssige kompetencer, som ligeledes er afhængig af elevens kognitive udvikling. De kognitive udfordringer, som eleverne har, bevirker bl.a., at det kræver en målrettet indsats at skabe social, personlig og følelsesmæssig udvikling. De færdigheder, som er forbundet med disse kompetencer, skal øves, stimuleres, trænes og leges igen og igen for at skabe udvikling.

Mål for social læring

Der udarbejdes årligt individuelle elevplaner, som bl.a. indeholder mål for personlige og sociale kompetencer. I elevplanerne beskrives elevens udviklingsalder samt tilhørende kompetence -, færdigheds – og vidensmål. Ved hjælp af elevplaner har vi fokus på at skabe passende udfordringer for alle elever for at sikre, at de oplever succeser og dermed opbygger tro på egne kompetencer. Desuden arbejdes der med fælles mål for klassens sociale udvikling, da fællesskabet er betydningsfuldt i forhold til udviklingen af ansvarlighed, empati, samarbejde og samhørighed.

Social læring i praksis

Arbejdet med social læring er en central del af skoledagene på Rævebakkeskolen, da det er medtænkt i flest mulige sammenhænge. Desuden er arbejdet med social læring systematiseret ved at det er skemasat ét modul ugentligt i alle klasser.

Udviklingen af de sociale, følelsesmæssige og personlige kompetencer sker i relationen med andre mennesker, da det er i samspillet at eleven oplever f.eks. sociale spilleregler og har mulighed for at øve sig. I disse relationer støttes eleverne af de voksne, så de øver sig i trygge omgivelser, hvor de får den nødvendige hjælp. Det er de voksne som er ansvarlige for relationen og afstemmer sig i forhold til eleven, hvilket skaber de bedste betingelser for et samspil som er optimalt i forhold til at fremme udvikling. Det betyder:

 • at de voksne er nærværende, empatiske, rummer elevernes følelser, griber deres initiativer og viser dem retningen.
 • at de voksne møder eleven på det trin, hvor denne er nået til i sin udvikling (zonen for nærmeste udvikling) og tager afsæt i dette i forhold til den fremadrettede udvikling.
 • at de voksne tilstræber at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, nysgerrighed, interesser, og erfaringer og dermed sikre, at det bliver meningsfuldt for den enkelte elev.

I social læring tages der udgangspunkt i en relationel og legende tilgang til udviklingen af sociale, følelsesmæssige og personlige kompetencer. Udviklingen af disse kompetencer sker i samspil med andre mennesker og derfor er fællesskab og samvær, hvor vi f.eks. leger, spiller, fjoller, danser, meget betydningsfulde. Social læring på Rævebakkeskolen er derfor primært lege, øvelser, spil, oplevelser mm., hvor kroppen ofte bruges aktivt, for på denne måde at få kontakt til kroppen samt erfare oplevelserne kropsligt. Fri leg er ligeledes en væsentlig del af social læring, da legen netop understøtter udviklingen af kompetencer i forhold til samarbejde, samspil, vedholdenhed og konfliktløsning. Forudsætningen for at den frie leg er udviklende for den enkelte elev er, at de voksne støtter barnet i det omfang, som der er behov for i forhold til barnets udvikling.

Vi arbejder ud fra zonen for nærmeste udvikling, hvilket betyder at vi starter med at øve basale følelsesmæssige funktioner, hvis disse endnu ikke er udviklet og først derefter går videre med de mere avancerede funktioner, som f.eks. impulskontrol og behovsudsættelse. Helt konkret arbejder vi bl.a. med følgende i fokus:

 • Leg – synkronisering
 • Arousalregulering – højt og lavt arousalniveau samt skift mellem disse
 • Rytme/ rytmisk afstemning – at følge hinanden – at følge den voksne – første trin til at lære det menneskelige samspil
 • Sansemotorisk træning – sansemæssige stimuli
 • Turtagning – at være del af en rytme – at sende noget videre – at vente på tur
 • Imitation – at forbinde følelser i kroppen med ansigtsudtryk
 • Opmærksomhed – at kunne indfange og fastholde egen opmærksomhed
 • Blikkontakt, ansigtsudtryk og vejrtrækning

Ud over de beskrevne indsatser i forhold til den følelsesmæssige udvikling har vi ligeledes fokus på, at eleven får automatiseret strategier for samspil med andre. Det drejer sig f.eks. om strategier som at hilse når man møder mennesker, som man kender (hej, godmorgen osv.), sige tak i relevante situationer eller hente en voksen, hvis en anden er ked af det. Her handler det om, at eleven lærer at agere, som andre mennesker generelt forventer det i en given social sammenhæng. Disse tillærte strategier kan kompensere for elevens kognitive udfordringer, da disse vanskeliggør at eleven kan mærke, overskue og planlægge hvilken opførsel som er hensigtsmæssigt i samværet med andre.

Med udgangspunkt i ovenstående er det et meget vigtigt pejlemærke, at udviklingen af de sociale, personlige og følelsesmæssige kompetencer sker i et glædesfyldt samvær. Derfor er social læring på Rævebakkeskolen kendetegnet ved glæde, engagement, omsorg, udfordring og struktur, hvor de voksne går foran.