Rævebakkeskolens seksualpolitik

Alle mennesker har en seksualitet og alle elever i den danske folkeskole skal derfor modtage seksualundervisning

På Rævebakkeskolen lægger vi vægt på åbenhed, anerkendelse og respekt for eleverne og deres forskelligheder. Flere af eleverne kan have svært ved at forstå og efterleve almindelige normer for seksuel adfærd, hvorfor det er vigtigt at støtte og lære eleverne om ansvarlig og hensigtsmæssig adfærd.

I undervisningen indgår emner som kropsbevidsthed, grænser, følelser, forelskelser, prævention, forplantning samt hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig seksuel adfærd. Det er personalets pligt at vurdere, guide, handle og evt. sammen med eleven søge støtte og vejledning hos skolens seksualvejleder.

Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet.

Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger samt på vores mentale og fysiske helse. Da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret (WHO-1986).

Rævebakkeskolens personale er bekendt med skolens seksualpolitik ligesom forældre til børn på skolen vil blive informeret om skolens seksualpolitik.

På Rævebakkeskolen er vi opmærksomme på seksuelle signaler fra eleverne og forholder os til elevernes seksuelle udvikling. Vi drøfter etiske dilemmaer med elever og kolleger og er opmærksomme på at henvise vi til eksperthjælp, når der er behov for det.

Personalet har derudover pligt til at sørge for, at eleverne ikke lider overlast. Det betyder, at flere af eleverne skal støttes og hjælpes til at lære hvor grænserne går, både fysisk og verbalt, mens andre skal skærmes. Målet er, at eleverne får en socialt acceptabel adfærd.

Retningslinjer for personalet

Ved mistanke om seksuelle overgreb på en elev uden for skoletiden kontaktes ledelsen og der tages stilling til, om der skal skrives underretning til kommunen. Har nogen mistanke om, at en elev eller personale har begået overgreb på en elev i skoletiden, skal man:

 1. Sikre at skadelidte og skadevolder er ved kendt personale
 2. Overveje, om der kan være fare for nye overgreb her og nu
 3. Straks kontakte ledelsen. Det aftales, hvem der kontakter de øvrige implicerede, forældre, og hvilke tiltag der i øvrigt skal foretages

Hvis en personale bliver udsat for et seksuelt overgreb af en elev, kontaktes ledelsen straks. Ledelsen er ansvarlig for koordinering i disse vanskelige sager og for at love og regler bliver overholdt.

Skærpet underretningspligt

Har man mistanke om, at et barns mistrivsel kan skyldes seksuelt overgreb, skal man underrette kommunens socialforvaltning. Alle offentlige ansatte på børn- og ungeområdet har skærpet underretningspligt. Ifølge Serviceloven skal kommunen underrettes, hvis der er forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Underretningspligten er personlig. Det betyder, at hver enkelt har pligt til at lave en underretning, også selv om ens leder ikke er enig i vurderingen eller bekymringen. Formålet med underretningen er at sikre hurtig hjælp til barnet og familien, hvis der er behov for det. Underretningen dokumenterer faktiske forhold og er et arbejdsredskab i sagsbehandlingsprocessen.

Når sagen er indberettet til kommunen, er den ude af underretters hænder. Som underretter bliver du sjældent involveret i og informeret om sagens videre gang, og du kan ikke kræve at få oplysninger om sagen.

Reglerne om underretningspligt og skærpet underretningspligt fremgår af Servicelovens § 153 og 154.

Læs mere på www.forebygovergreb.dk under ”Reager på mistanke”. Her finder du også et underretningsskema.

Tavshedspligt

Fagpersoner er underlagt særlige regler om tavshedspligt. Tavshedspligt betyder ikke, at man har pligt til at være tavs – men at man skal have tilladelse til at tale.

Ifølge Forvaltningslovens § 27 har enhver, der virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger. Det gælder fx væsentlige sociale problemer, helbredsforhold, misbrug, seksuelle forhold, strafbare forhold, religiøse, politiske og foreningsmæssige forhold.

Værdispringsreglen – videregivelse af oplysninger

Som fagperson er man underlagt tavshedspligt, men i særlige tilfælde har man ifølge Forvaltningslovens § 28, stk. 2 mulighed for at bryde tavshedspligten. Dette kaldes ”værdispringsreglen”. Værdispringsreglen træder i kraft, når videregivelsen af oplysninger overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelsen, herunder hensynet til den, oplysningerne angår.

I vejledning om tavshedspligt af 2006 nr. 86 punkt 7 beskrives værdispringsreglen således:

”Denne undtagelse har fået betegnelsen ’værdispringsreglen’, fordi der skal foretages en afvejning af på den ene side den interesse, som dén oplysningen vedrører har i at oplysningen hemmeligholdes, og på den anden side karakteren og betydningen af de private eller offentlige interesser, der kan begrunde, at oplysningen videregives til en anden forvaltningsmyndighed”.

Undtagelser, hvor det kan tillades at omtale en persons private liv:

 • Hvis der er samtykke
 • Hvis der er forhold, der giver lovhjemmel til at bryde tavshedspligten (fx underretningspligten for børn og unge)
 • Hvis videregivelse af oplysninger overstiger hensynet til ikke at videregive oplysningerne (fx for at kunne tage tilstrækkeligt vare på en elev)
 • Hvis oplysningerne er nødvendige for sagens behandling

Det er tilladt at videregive relevante oplysninger inden for samme forvaltning, men på tværs af forvaltninger skal der være samtykke fra den eller de personer, oplysningerne vedrører.

Temaer og emner der arbejdes med på forskellige niveauer

Yngste:

 • Kropsbevidsthed, hygiejne, kønsforståelse, udvikling
 • Drenge- og pigeroller
 • Venner, familie, skole
 • Kende egne grænser og acceptere andres grænser
 • Fortælle om, hvad der gør børn og voksne glade og kede af det
 • Samtale om betydningen af omsorg og nære relationer

Mellem:

 • Fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten
 • Menstruation
 • Kropsbevidsthed, hygiejne, forplantning
 • Prævention, kønssygdomme, menstruation
 • Venner, familie, kærester
 • Brug af sociale medier på mobiltelefon, internet, m.m.
 • Prævention, sexsygdomme
 • Kærester, forelskelse
 • Sociale medier
 • Familieformer

Ældste:

 • Pubertet, udvikling
 • Forelskelse, kærester
 • Prævention, graviditet, abort, sexsygdomme
 • Følelser, forelskelse, svigt, kærester
 • Menstruation, graviditet, seksuel lavalder
 • Lyst, fantasi, onani, orgasme, sex
 • Brug af sociale medier, tv, computer, mobil m.m.
 • Alkohol og andre rusmidler
 • Gå i byen, diskotek, m.m.