Rævebakkeskolen

Rævebakkeskolens kommunikationsmiljø

Elever med indlæringsvanskeligheder kan ofte have svært ved at kommunikere. De udtrykker sig på mange forskellige måder og meget kan gå tabt. På Rævebakkeskolen arbejder vi med at styrke, skabe og udvikle et kommunikativt miljø, som giver mening for elevens indlæring og sociale færdigheder. Ud fra den enkelte elevs behov tilrettelægges foranstaltninger med Alternativ Støttende Kommunikation (ASK).

Et menneskes personlighed opstår og udvikler sig i kommunikationen med andre mennesker, og den kan kun komme til udtryk i kommunikationen. Vanskeligheder ved at kommunikere med andre mennesker får betydning for alle livets aspekter uanset alderstrin. Dét at kunne udtrykke sig hænger sammen med oplevelsen af selvstændighed, selvrespekt og selvværd. Resultatet af kommunikationen udvikler mulighed for senere at deltage bedst muligt i ungdoms- og voksenlivet.

Vi tror på at alle vores elever har noget at sige, og på den baggrund forsøger vi at opbygge et kommunikativt befordrende miljø. Dette gøres gennem totalkommunikation, hvor vores elever får mulighed for at anvende flere måder at forstå og blive forstået på. Ved et kommunikativt miljø får vores elever mulighed for at:

 • Forstå hvad der sker før det sker
 • Vælge til og fra og være med til at påvirke sin omverden
 • Forvente at kunne forstå og blive forstået
 • Få adgang til det kommunikative fællesskab.

I mødet med kommunikationssvage børn kan det være en udfordring at finde ud af, hvordan der skal tolkes på barnets udtryk. Selvom udtrykket menes forstået, er der en fare for at det ikke besvares på en måde, der tilpasses barnets særlige måde at sanse og opfatte verden på.

Vi har i denne sammenhæng opmærksomhed på kommunikationspartnerens rolle og hvordan vi møder vores elever. Vi har øje for det almindelige i det usædvanlige, hvor det sociale miljø er præget af gensidige følelsesmæssige kvaliteter, som vi anerkender i det liv barnet oplever. Kommunikationspartneren udfordres i, hvordan vedkommende kan tilpasse egen væremåde, så handlinger bliver forståelige og meningsfulde for eleven.

Kommunikationen kræver tryghed og tilknytning for at kunne fungere. Tryghedsrelationen, dvs. den gode relation mellem den voksne og eleven, er grundlaget for, at alt andet kan foregå og at der er noget at arbejde med. Vores dagligdag tager udgangspunkt i, at vi er tæt på eleverne, hvor vi opbygger en relation, som er fundamentet for alt hvad vi gør med eleverne i kommunikation og anden undervisning.

Især på afdeling Lindholm arbejder vi ud fra et fundament for alternativ kommunikation med fast visualiseret struktur på dagligdagen, der er forudsigelig og genkendelig samt struktur på de forskellige aktiviteter, så konteksten bliver klar og tydelig.

Et godt kommunikationsmiljø kan kun opnås, der hvor eleven befinder sig i et trygt miljø og hvor han/hun ikke er bange for at udtrykke sig. Når det kan være svært at finde ud af, hvad et barn vil fortælle/tale om, tager vi udgangspunkt i de oplevelser eleven har haft og starter dialogen der. Med en historie eller et billede i elevens kontaktbog, en video på iPad’en eller en fortælling på talebøffen, er der altid noget at kommunikere om. Eleven får mulighed for at byde ind med egne oplevelser og sjove historier.

Ved behov for yderligere foranstaltninger med udgangspunkt i det enkelte barns behov, laves der i samarbejde med forældre, lærere, pædagoger og tale-kommunikationslærer en handleplan for at forbedre elevens kommunikation gennem ASK.

Når vi tilrettelægger ASK, er der følgende muligheder:

 • Tegn til Tale
 • Tydeligt kropssprog
 • GoTalkNow (kommunikations-App)
 • Billedstøttende kommunikation: samtalebøger, fortællebøger og piktogrammer (Boardmaker)
 • Auditiv skanning
 • Symbolskrivning (Kommuniker på Tryk 2)
 • Hjælpemidler til elever med CVI
 • Talking Mats
 • Kommunikations pas
 • Apps til kommunikation mellem skole og hjem: MD, Playbutton.
 • Samarbejde med IKT uddannet personale findes Apps og computerprogrammer

Når der anvendes piktogrammer i barnets dagligdag er det for at beskrive dagens aktiviteter. I nogle klasser laves der et detaljeret piktogramskema til hver enkelt elev.

Når kommunikationen ikke er optimal er løsningen ikke altid ASK. Barnet/den unge kan have et funktionsniveau og en adfærd, der kræver en anden tilgang. Vi kan have elever der ikke magter kommunikationen og derfor opfatter andres kommunikation forkert, og bliver voldsom og udadreagerende. Her laves tiltag der har til formål at styrke evnen til at kommunikere både i at modtage og at give. Til denne elevgruppe kan der også tilbydes individuel kommunikationsundervisning eller undervisning i grupper.

Vores mål er, at kommunikation ikke kun bliver informativ men også et samspil mellem kommunikationspartneren og eleven. Vi har viden om hvordan man via strategier og redskaber kan støtte den fælles kommunikation. Vi arbejder på at kommunikationen bliver meningsfuld og anerkendende med eleven i centrum. I det tværfaglige samarbejde holdes der fokus på at skabe en rød tråd i anvendelse af den valgte alternative kommunikation.