Rævebakkeskolen er en kommunal specialskole, der underviser elever med generelle eller vidtgående indlæringsvanskeligheder samt elever med multiple funktionsnedsættelser.

Det gælder for størstedelen af vores elever at de har kognitive udfordringer. De kognitive funktioner omfatter sprogfunktionen, hukommelsen, opmærksomhedsfunktionen og evnen til selvregulering. Derudover har en del af vores elever følelsesmæssige udfordringer og tilknytningsforstyrrelser.

Rævebakkeskolen ligger i Nyborg kommune tæt ved skov og strand. Skolen har egne faglokaler,  eget varmtvandsbassin, motorikrum, motionsrum og en stor velindrettet samlingssal. Vi har desuden mulighed for at benytte Skovparkhallen, som ligger midt mellem skolens to afdelinger – afdeling Lindholm og afdeling Skovpark.

Rævebakkeskolen er en helhedskole, det betyder bl.a. at pasningsdelen er integreret i skoletiden.. Alle elever undervises fra 8.10 til 14.40, dog fredag til 13.40. Herudover tilbydes pasning før skolens start fra kl. 6.00 og efter skolens slutning indtil kl. 17.00, ligesom der tilbydes pasning i skoleferier.

  • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
  • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
  • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
  • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
  • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
  • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn

Rævebakkeskolen har to afdelinger:

Lindholm

En afdeling for børn og unge med særlige behov. Her tilbydes også pladser til børn fra andre kommuner. Skolen er en tidligere amtslig specialskole for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen besidder således en mangeårig erfaring og ekspertise inden for dette felt.

Afdelingen er aldersopdelt i 7 klasser med 75 elever i alt. Herudover har afdelingen 1 bonusklasse med 9 elever med multiple funktionsnedsættelser.

Skovpark

En afdeling for kommunens specialklasser. Her undervises 64 elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne er fordelt på 5 klasser.

Herudover har afdelingen en taleklasse normeret til 8 elever, alle med svære tale/sprogvanskeligheder.

Fælles for eleverne er, at de alle har kognitiv funktionsnedsættelse, hvilket medfører indlæringsvanskeligheder. Derudover kan eleverne have mange forskellige udfordringer, både fysiske, følelsesmæssige og sociale. Disse elevers læring udvikles/fremskyndes hvis de tilbydes et særligt tilrettelagt læringsmiljø. Eleverne profiterer af en tydelig struktur og et trygt, forudsigeligt miljø i små enheder med kendte lærere og pædagoger omkring dem. Det kræver også et tæt samarbejde med PPR og andre faggrupper.

Undervisningen er særligt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elev, således foregår der meget lidt klasseundervisning. Al undervisning tager udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling. Der udarbejdes individuelle elevplaner, hvor afsættet altid er i den enkeltes kompetencer og potentialer. Med udgangspunkt i elevens aktuelle status samt de ministerielle trinmål tilrettelægges de individuelle læringsmål. Metoderne til at nå målet vil også være valgt ud fra den enkelte elev. Mange af eleverne har ofte koncentrationsvanskeligheder og kan således kun arbejde i kortere intervaller ad gangen. Det stiller i undervisningen krav til vekselvirkning mellem pauser, bevægelse og undervisning. Ofte er det ikke muligt, at eleverne kan følge et bogsystem og der udarbejdes derfor meget fagrelateret materiale, med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetence og motivation. IT inddrages i stort omfang i al undervisning.

For at den enkelte elev kan trives og bidrage i fællesskabet, arbejdes der fokuseret med ydre styring og indre styring – social træning. Relationsarbejdet mellem voksen og elev og mellem elever fylder meget i det daglige arbejde – herunder konflikthåndtering og regellege.