Inklusion

Rævebakkeskolen er en specialskole med mange års erfaring og ekspertise i børn og unge med vidtgående indlæringsvanskeligheder. Siden 2011 har Rævebakkeskolen fungeret som videncenter for almenskolerne i Nyborg Kommune.

Medarbejderne i Videncentret er hele tiden funderet i praksis. For at højne kvaliteten af faciliteringsarbejdet vægtes det højt, at de til stadighed kombinerer konsulentfunktionen med specialundervisning i praksis.

Konsulenternes opgave er at vejlede og udvikle indenfor det specialpædagogiske felt, samt formidle viden og metoder fra specialskoleområdet til almenområdet og således støtte og vejlede personalet på almenskolerne i inklusionsopgaven.

Konsulenternes tilgang er systemisk anerkendende med respekt for det enkelte barn og dets professionelle voksne, således at muligheder søges i et refleksivt samarbejde. Det tilstræbes, at målet med et forløb munder ud i bedre trivsel for elever, personale og forældre.

Videncentret kan tilbyde supervision, vejledning, sparring og oplæg indenfor emner som:

 • Specifikke faglige udfordringer
 • Konflikthåndtering
 • Klasseledelse
 • Gruppeintervention
 • Relationsarbejde
 • Forældresamarbejde
 • Samarbejdsbaseret problemløsning

Videncentret kan tilbyde supervision, vejledning, sparring og oplæg indenfor emner som:

 • Specifikke faglige udfordringer
 • Konflikthåndtering
 • Klasseledelse
 • Gruppeintervention
 • Relationsarbejde
 • Forældresamarbejde
 • Samarbejdsbaseret problemløsning

Oplæg

Klasserumsledelse

Den måde, hvorpå læreren/pædagogen leder klassens arbejde og lægger op til et godt socialt samspil, er afgørende for elevernes tilegnelse af kompetencer og færdigheder indenfor både det faglige og sociale område.

I ethvert samspil lærer og elev imellem vil relationen have stor betydning for succesfuld klasserumsledelse. Tilrettelæggelse og planlægning af undervisningen samt struktur og tydelige regler i klassen kan være med til at fremme motivation og autonomi hos eleverne, og er af afgørende betydning for trivslen og den faglige læring.

Forældresamarbejde – kommunikation i praksis

For at opnå et godt forældresamarbejde kræves først og fremmest, at vi som lærere og pædagoger, anser forældrene for samarbejdspartnere.  For at kunne samarbejde om det enkelte barn, er det nødvendigt, at lærere og pædagoger kommunikerer med forældrene samt sikrer forståelsen i et kommunikativt samspil.

Mangel på kommunikation og information kan danne grobund for mytedannelser og misforståelser, der på sigt kan ødelægge samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel og udvikling. En god kontakt med forældrene kan derfor lette lærerens og pædagogens arbejde omkring det enkelte barn.

Relationsarbejde

Gode relationer har stor betydning for succesraten i vores arbejde med børnene.  Men hvordan etablerer og vedligeholder man som lærer/pædagog gode relationer til eleverne? Og hvorfor er det, at børnenes trivsel og læring forbedres, og at vi lykkes bedre i vores arbejde med børnene, når relationerne er gode?  Relationer handler om kommunikation, og især den nonverbale kommunikation er vigtig at være opmærksom på, når vi arbejder relationsorienteret.

Forældrekurser

For at opnå det gode samarbejde omkring barnet er kommunikationen forældre og lærere/pædagoger imellem vigtig. Hvilke forventninger har forældre og skole til barnets udvikling og trivsel, og er de realistiske? Har forældrene de ressourcer, det kræver at opfylde de krav og forventninger, skolen har? Hvordan skabes konvergens mellem skole og hjem, så barnet oplever den ro og tryghed, som er medvirkende til, at skolelivets udfordringer – både socialt og fagligt – lettere beherskes?

Gennem elementer fra den neuroaffektive udviklingspsykologi arbejdes med forældrenes rolle som barnets primære omsorgspersoner.

Teamsamarbejde

Et velfungerende teamsamarbejde er et godt udgangspunkt for børnenes trivsel og læring. At diskutere pædagogik, rammer og struktur og nå til enighed om dét man vælger at anvende i en gruppe/klasse, vil lette arbejdet omkring børnene, samt bibringe dem den ro og tryghed, som er gavnlig for deres generelle udvikling og koncentration.

Men hvordan får vi etableret det gode teamsamarbejde, og hvordan holder vi hinanden op på de aftaler, vi har indgået? Der tages udgangspunkt i aktuelle cases samt konkrete redskaber til arbejdet med teamets pædagogiske ”servicetjek”.

Malene Due Andersen

Malene Due Andersen

Lærer siden 2001

· Neuroaffektiv Udviklingspsykologi i praksis
· Klasseledelse
· Teamsamarbejde
· Relationsarbejde
· Klassefællesskaber
· Faglige vanskeligheder

Jesper Hartmann

Jesper Hartmann

• Kompenserende IT og faglige vanskeligheder
• Diagnoser og udfordringer
• Klasseledelse
• Teamsamarbejde
• Relationsarbejde

Jacob Albjerg

Jacob Albjerg

• Neuroaffektiv Udviklingspsykologi i praksis
• Neuroaffektiv Analyse
• KRAP
• Tværfagligt samarbejde
• Relationsarbejde

Kontakt os for at høre nærmere vedr. priser
på tlf. 6333 7096 eller på email rbs@nyborg.dk