AKT står for Adfærd- Kontakt og Trivsel. Mange af skolens elever har ikke kun faglige indlæringsvanskeligheder, men også AKT-vanskeligheder. AKT-vanskelighederne kommer ikke nødvendigvis til udtryk i en udadreagerende adfærd.

Mange af vores elever har svært ved at indgå i en social relation, ofte fordi de har svært ved at aflæse kropsudtryk, ansigtsmimik og forstå den verbale kommunikation. Derfor kan kontakten til andre børn blive svær og adfærden uheldig og konfliktudløsende. Hvad der egentlig var ment som et ønske om kontakt til et andet barn, kan udløse mange misforståelser og gøre, at det at indgå i sociale relationer og knytte venskaber, bliver meget svært for eleverne. Derfor består en stor del af læringen på skolen også i at undervise i ”sociale spilleregler” – f.eks. at aflæse kropssprog, holde behørig fysisk afstand til et andet menneske og at håndtere vrede. Der arbejdes rigtig meget med konflikthåndtering for at give eleverne strategier til at undgå en konflikt eller at komme bedst muligt ud af den.

I forhold til håndtering af AKT-problematikker benyttes såvel ”ydre som indre styring”. Den ydre styring foregår ved at personalet er tæt på eleverne og forbereder dem via ”dagens program” på det, der skal ske. Den indre styring handler om at give eleven indsigt i de mekanismer, der er knyttet til ”tanke, følelse og handling”, så de på den måde får mulighed for at handle anderledes en anden gang. Grundlaget for at arbejde med indre styring er at møde eleven på en anerkendende måde, stille åbne spørgsmål og synliggøre andre handlemuligheder, som er mere hensigtsmæssige.